BG
 

S&P повишава рейтинга на „Национална електрическа компания“ ЕАД на 'B+'; Стабилна перспектива

На 9 август 2018 г. S&P Global Ratings (S&P) повишиха рейтинга на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) на 'B+' от 'B' и определиха стабилна перспектива. S&P посочват, че повишението на рейтинга е резултат от благоприятния ефект от извършените законови промени в сектор Енергетика върху оперативното представяне на НЕК, както и от подобрението в кредитния профил и ликвидността на едноличния собственик на капитала – „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ). S&P уточняват, че, въпреки че не оценяват БЕХ, неговият кредитен профил е отчетен в рейтинга на НЕК. Кредитната агенция оценява НЕК като стратегически важно дъщерно дружество на БЕХ, което компанията-майка ще има възможност да подкрепя и по тази причина повишава до 'B+' кредитната оценка на НЕК.

Повишението на рейтинга на НЕК S&P аргументират с подобрената кредитоспособност на БЕХ, стабилизираното финансово представяне и разумното управление на ликвидността, демонстрирани чрез успешно пласираната емисия еврооблигации на БЕХ през периода юни-юли т.г. на общата стойност  от 550 млн. евро с цел рефинансиране на падежиращата през месец ноември 2018 г. емисия облигации на стойност 500 млн. евро. В оценката си S&P отчитат така постигнатото подобрение в ликвидния профил на групата, както и стабилизирането на оперативното представяне на БЕХ, благоприятствано от регулаторните и законови промени, започнали през 2015 г. и очакват, че то ще продължи да се подобрява през 2018 – 2019 г.

Виждането за стабилна перспектива на НЕК отразява и очакването на S&P за благоприятния ефект върху Дружеството на продължаващите регулаторни реформи, които ще могат да допринесат за устойчив кредитен профил на групата за няколко години. Оценката на рейтинговата агенция за кредитоспособността на БЕХ и самостоятелния кредитен профил на НЕК обаче е ограничена от продължаващото им виждане за регулаторната среда в България като слаба, развиваща се и с възможно политическо влияние. S&P считат, че плащанията от Фонд Сигурност на Електроенергийната Система (ФСЕС) ще продължат да подкрепят устойчива рентабилност на НЕК и индиректно на БЕХ, без значителни промени в структурата и количеството на дълга и без сътресения в ликвидността на БЕХ, но смятат, че това е временна мярка и вярват, че може да отнеме повече време да се материализират правителствените енергийни реформи. S&P очакват, че коефициентът на задлъжнялост на НЕК ще остане много висок до покриване на тарифния дефицит, акумулиран в Дружеството, но считат, че БЕХ ще има възможност да продължава при необходимост да оказва подкрепа на НЕК по отношение на ликвидността.

Промени, които биха могли да доведат до положително рейтингово действие, при равни други условия, включват подобряване на оперативното представяне на БЕХ и способността му да оказва подкрепа на НЕК, както и продължаващо подобрение на кредитния профил на БЕХ. Такова действие би могло да бъде опосредствано и от последващи реформи в енергийния сектор, водещи до по-висока рентабилност, солиден кредитен профил и поддържане на адекватна ликвидност на БЕХ. До повишаване на рейтинга на НЕК би могло да се стигне и в резултат на успешно либерализиране на пазара, на вземане на стратегическо решение за покриване на натрупания в Дружеството тарифен дефицит или на освобождаване от активите, свързани с АЕЦ Белене и последващо погасяване на съответния заем, отпуснат от Българското правителство.

До понижаване на рейтинга на НЕК би могло да се стигне в случай на значително влошаване на кредитния профил на БЕХ, на оперативното представяне на групата, на ликвидността и на коефициента на задлъжнялост. Отрицателно кредитно действие от страна на S&P би могло да бъде предизвикано и от намаляване на подкрепата от БЕХ, както и от съществено увеличаване на ликвидните сътресения в НЕК, макар и такива да не се очакват. Като цяло, S&P считат, че не е вероятно възникване на причина за понижаване на рейтинга на НЕК в близко бъдеще, отчитайки подобрението в представянето на НЕК и БЕХ в последно време, подкрепено от регулаторните промени.

Повишението на кредитния рейтинг на НЕК от S&P идва като продължение на повишението на рейтинга на БЕХ от Fitch Ratings (Fitch) на 'BB' със стабилна перспектива през месец февруари т.г. От Fitch също  аргументираха повишението на рейтинга на БЕХ с подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството вследствие на финансово възстановяване и по-висока степен на предвидимост на резултатите.

За повече информация моля вижте www.standardandpoors.com

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал