BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД подписа договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД (ПФБК)

На 3-ти май 2018г., в резултат на проведена процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ), БЕХ подписа договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД (ПФБК) в качеството им, респективно, на водещ мениджър и ко-мениджър. В процедурата участваха седем кандидата.

CGML и ПФБК ще съдействат на БЕХ за емитирането на облигации на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване) за рефинансиране на падежиращата през ноември 2018г. облигационна емисия на дружеството в размер на 500 млн. евро. С оглед оптимизиране на лихвените разходи за дружеството, консултантите ще организират провеждането на процедура за по-ранното обратно изкупуване (tender offer) на съществуващите облигации на БЕХ, пласирани през 2013г. и 2016г

НЕ Е ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, КАНАДА, ЯПОНИЯ ИЛИ АВСТРАЛИЯ.

Настоящите материали не са предлагане на ценни книжа за продажба в Съединените щати. Ценните книжа, посочени в настоящите материали, не са регистрирани съгласно Закона за ценните книжа на САЩ 1933, с измененията („Закона за ценните книжа”) и не могат да бъдат предлагани или продавани в Съединените щати без регистрация или изключение от изискванията за регистрация на Закона за ценните книжа. Няма да се извършва публично предлагане на ценните книжа в Съединените американски щати.

Настоящият документ се разпространява до и е насочен само към (i) лица, които са извън Република България или (ii) професионални клиенти, попадащи в обхвата на Приложението към §  1, точка 10  на българския Закон за пазарите на финансови инструменти, заедно наричани „съответни лица“. Всяка покана , предложение или договореност за записване, покупка или друг начин придобиване на ценни книжа ще е насочена само към съответните  лица. Всяко лице, което не е съответно лице, не бива да предприема действия или да се позовава  на настоящия документ или на която и да било част от неговото съдържание.

Настоящият документ се разпространява до и е насочен само към  (i) лица, които са извън Обединеното кралство, (ii) лица с професионален опит в инвестициите, които попадат в обхвата на член 19(1) от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. (Финансова промоция) Заповед 2005 („Заповедта”) , (iii) дружества с висока нетна стойност и  (iv) други лица, на които съобщаването е разрешено от закона, попадащи под член 49(2)(а) до (г) от Заповедта (всички такива лица от (i) до (iv) по-горе, заедно наричани „съответни лица”). Всяка покана , предложение или договореност за записване, покупка или друг начин придобиване на ценни книжа ще е насочена само към съответните  лица. Всяко лице, което не е съответно лице, не бива да предприема действия или да се позовава  на настоящия документ или на която и да било част от неговото съдържание.

Това е реклама, а не проспект за целите на Директива на ЕС 2003/71/ЕО, с измененията (Директивата) и/или Част IV от Закона за финансовите услуги и пазари 2000.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал