BG
 

Становище на  „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД по изразената публична позиция на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България”

Становище на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) по изразената публична позиция на „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България” (КРИБ) касаеща входно-изходния тарифен модел на „Булгартрансгаз” ЕАД.

На основание чл.30, ал.1, т.12 от Закона за енергетиката и съгласно чл.18 от Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД в сила от 19.09.2016 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е предложила за утвърждаване на необходими годишни приходи на независимия газопреносен оператор за регулаторен период 2017 г. – 2019 г. Във връзка с горецитираната Методика е възприет нов подход на формиране на необходимите годишни приходи на газопреносния оператор на база т.нар. входно-изходен тарифен модел. Този модел предвижда определяне на входно-изходни точки/зони на газопреносната мрежа собственост на „Булгартрансгаз”, за която ползвателите и заплащат цени за достъп и пренос.

Предвид предложения нов подход/модел на формиране на необходимите годишни приходи на независимия газопреносен оператор, „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България” е изразила публична позиция, в която заявява несъгласие със стартирането на предложения входно-изходен модел.

Изложените опасения и възражения на КРИБ са неаргументирани, тъй като „Булгартрангаз” ЕАД, като независим преносен оператор е изпълнил всички свои нормативно регламентирани задължения и както е видно от доклада на Комисията, дружеството е обосновало и мотивирало заявените ценообразуващи елементи, както и целесъобраността на въвеждането на входно-изходния тарифен модел. Също така са проведени неколкократни разяснителни срещи с всички заинтересовани страни.

Важно е да се отбележи, че Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно своите законови правомощия и на основание чл.39 и чл.40 от Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрангаз” ЕАД извършва мониторинг и контрол върху дейността на оператора по пренос на природен газ и при възникване на значителни отклонения от определената ценообрауваща рамка може да предприеме необходимите коригиращи действия.  В тази връзка и с цел оптимизиране на възможностите Комисията да извършва промени на ценообразуващите елементи по време на регулаторния/ценови период, при констатиране на значителни отклонения спрямо утвърдените, може да се разгледа възможността за допълнение на чл.31а от Закона за енергетиката, като се регламентира и възможността да изменя приетите ценообразуващи елементи на цените за пренос, съхранение и доставка на природен газ по време на ценовия период.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал