BG
 

Fitch понижи кредитния рейтинга на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

Fitch Ratings понижи дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и първостепенния необезпечен рейтинг в чужда валута на облигационната емисия от „BB” на „BB-“. На дружеството е поставена негативна перспектива.

Намаляването на рейтинга отразява очакванията на рейтинговата агенция, че кредитните показатели на БЕХ ЕАД ще бъдат по-слаби през 2015 – 2016 г., докато бъде постигнат пълният положителен ефект от извършените законодателни и регулаторни промени. Понижението на рейтинга е ограничено, в следствие на очакваните подобрения в паричните потоци от оперативна дейност през 2015 – 2016 г. в сравнение с много ниското им ниво през 2014 г. Причина за това е намаляването на тарифния дефицит в „Национална електрическа компания” (НЕК) ЕАД в следствие на законовите промени извършени през 2015 г., новото регулаторно решение в сила от 1 август 2015 г. и очакваното ефективно влизане в сила на предоговарянето на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия с двете топлоелектрически централи „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД.

При определянето на рейтинга е взета предвид важната позиция на БЕХ група на пазарите на електроенергия и газ в страната и фактът, че БЕХ ЕАД запазва позитивния ефект от капиталовата си структура със сто процентова държавна собственост. Fitch Ratings очаква, че държавата ще подкрепи БЕХ ЕАД в случай на потенциални затруднения с ликвидността.

На дружеството е поставена негативна перспектива поради по-високата очаквана нетна задлъжнялост до 2016 г. предвид обявеното търсене на ново дългово финансиране без държавна гаранция за разплащане с топлоелектрическите централи „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД, за да бъде постигнато понижение на цените им за разполагаемост.

Рейтинговата агенция разглежда регулаторната среда в България като по-непредвидима от тази в Западна Европа и маркира като фактор политическия риск по отношение на тарифната рамка. Въпреки това, Fitch Ratings зачита постигнатия напредък и влезлите в сила законови и нормативни промени през 2015 г., които ще възпрепятстват формирането на нов дефицит в НЕК и ще дават възможност на дружеството да покрие загубите си.

Като бъдещи развития, които могат да доведат до положително рейтингово действие (преразглеждане на перспективата), рейтинговата агенция сочи подобряване на ликвидността, съществена нова държавна подкрепа, понижаване на нивото на нетна задлъжнялост, намаляване на тарифния дефицит в НЕК и запазване на постигнатия напредък. Виждането на Fitch Ratings е, че предоставянето на държавни гаранции при ново усвояване на дълг от БЕХ ЕАД би предотвратило допълнително понижаване на рейтинга.
Внимание се обръща и на потенциалния положителен ефект от процеса на либерализация на електроенергийния пазар чрез повишаващ се дял на пазарно ценообразуване в сектора.

Положително влияние върху рейтинга ще окажат скоростта и мащаба на проявяването на пълния положителен ефект от въведените регулаторни и законови промени, което се очаква през 2016 г. и влизането в сила на измененията на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия на НЕК ЕАД.

За повече информация моля вижте www.fitchratings.com.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал