BG
 

Национална Eлектрическа Kомпания ЕАД

“Национална Eлектрическа Kомпания” ЕАД (НЕК) е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД, със седалище в гр. София. Компанията се управлява от тричленен Съвет на директорите. Основната дейност на НЕК е търговия и производство на електроенергия.

НЕК притежава и експлоатира 30 ВЕЦ /водно електрически централи/ и ПАВЕЦ /помпено акумулиращи водноелектрически централи/ с обща инсталирана мощност 2713 МВт в турбинен режим и 937 МВт в помпен режим. Основната част от производството на електрическа енергия се осъществява от централите от каскадите Белмекен-Сестримо-Чаира, Въча, Батак и Арда. 

НЕК експлоатира и поддържа 41 големи язовирни стени, над 500 водовземни съоръжения и стотици километри безнапорни и напорни деривации. Сумарният застроен обем на язовирите е 50.1 % от общия обем на водохранилищата в България.

Основната дейност на компанията е свързана с:

 • Гарантиране на доставките на електроенергия за населението на регулирания пазар;
 • Търговия с електрическа енергия в страната и в чужбина на свободния пазар;
 • Производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 • Осъществяване на инвестиционна дейност, гарантираща сигурността и развитието на електроенергийната система;
 • Извършване на строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството;
 • Внедряване и популяризиране на енергийната ефективност в производството на електрическа енергия.

Таблица: 15-те най-големи ВЕЦ на НЕК ЕАД.

Централа Макс. инсталирана мощност (МВ)
Режим на изпомпване Режим на производство
ПАВЕЦ Чаира 788 864
ПАВЕЦ Белмекен 104 375
ВЕЦ Сестримо - 240
ПАВЕЦ Орфей 45 160
ВЕЦ Пещера - 125
ВЕЦ Кърджали - 124
ВЕЦ Ивайловград - 120
ВЕЦ Момина клисура - 120
ВЕЦ Цанков камък - 82
ВЕЦ Студен кладенец - 82
ВЕЦ Девин - 82
ВЕЦ Кричим - 80
ВЕЦ Алеко - 70
ВЕЦ Тешел - 60
ВЕЦ Батак - 46
Общо 937 2 630

НЕК ЕАД притежава следните лицензии, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране:

 • Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ;
 • Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”;
 • Лицензия за търговия с електрическа енергия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група”;
 • Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на специална балансираща група”.

Удостоверения, издадени на НЕК ЕАД от Камарата на строителите

 • Изпълнение на строежи от първа група (строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения), от трета до пета категория;
 • Изпълнение на строежи от втора група (строежи от транспортната инфраструктура), от четвърта категория;
 • Изпълнение на строежи от трета група (строежи от енергийната инфраструктура), от първа до трета категория;
 • Изпълнение на строежи от четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда), от първа до трета категория.

Търговската дейност на НЕК е свързана с изкупуване на:

 • Електроенергия, закупена от производители;
 • Електроенергия от собствено производство от ВЕЦ;
 • Електроенергия, закупена по дългосрочни договори;
 • Електроенергия, закупена на преференциални цени;
 • Електроенергия, закупена при свободно договорени цени;
 • Електроенергия от внос;
 • Балансиращ пазар.

Продажби на:

 • Електроенергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества по регулирани цени;
 • Електроенергия на клиентите по свободно договорени цени;
 • Балансиращ пазар.

“Национална Електрическа Компания” ЕАД

1000 гр. София
ул. “Веслец” №  5
тел.: +359 2 9263 636
факс: +359 2 980 12 43
eл. поща: nek@nek.bg

www.nek.bg

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал