BG
 

ICGB

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB AD) е основана на 5 януари 2011 г. в София с цел изграждане и експлоатация на газопровода IGB (газов интерконектор между България и Гърция).

Акционери в „Ай Си Джи Би“ АД са „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (50%) и IGI Poseidon SA (50%). От своя страна, „Public Gas Corporation of Greece (DEPA S.A.)“ и „EDISON International Holding NV“ са съакционери в „IGI Poseidon SA“ с равни дялове.

Интерконекторът IGB е с дължина 182 км. и технически капацитет до 3 млрд. м3 природен газ на година с възможност за увеличение на преносния капацитет до 5 млрд. м3 природен газ на година чрез изграждане на компресорна станция. Трасето на проекта ще бъде между гр. Комотини, Гърция и гр. Стара Загора, България. Газопроводът IGB ще свърже преносните системи DESFA и TAP в Комотини в Гърция с преносната система „Булгартрансгаз“ в Стара Загора.

Проектът IGB е изключително важен от гледна точка на повишаване на сигурността на доставките и осигуряване на диверсификация на доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа. IGB е включен в списъка на проектите от общ интерес и е включен като водещ проект в инициативата CESEC (Централно и югоизточно европейско свързване на газ). IGB е определен като „проект с национално значение“ от българското и гръцкото правителствa. Проектът е ключова част от стратегията за по-голяма интеграция на пазарите на газ, която включва проекти за взаимосвързаност България - Гърция, България - Румъния, Румъния - Унгария. ICGB AD също е включен в Европейската енергийна програма за възстановяване (EEPR) и е одобрен грант от 45 млн. евро.

Развитие на проекта

През 2013 г. са приключени одобрителните процедури за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в двете страни с издаване на положителни решения от компетентните органи на българска и гръцка територия. В периода 2014 г. – 2015 г. са завършени проектирането и одобрителните процедури за трасето за строителство на двете територии, като на българска територия влиза в сила ПУП-парцеларен план на газопровода.

През май 2015 г. дружеството стартира процедурите по придобиване на вещни права/право на собственост, учредяване на сервитутни права и прокарване право на преминаване. На 28 декември 2016 г. Министерският съвет прие решение за отчуждаване на 23 броя имоти – частна собственост, необходими за изграждане на технологичните площадки на газопровода.

На гръцка територия е завършено инженерното проектиране на съоръжението за целите на разрешаване на строителство.

През първата половина на 2017 г. завърши успешно процедурата по учредяване на вещните права за българската отсечка на газопровода за всички засегнати приблизително 3800 поземлени имота. На база на приключилите отчуждителни процедури бяха стартирани разрешителните процедури за получаване на разрешително за строеж на българска територия, като Разрешението за строеж за българската отсечка влезе в сила на 04.10.2017 г.

"Ай Си Джи Би" АД

1000 гр. София
ул. "Веслец" № 13, ет. 2 
тел.: +359 2 9263 862
факс: +359 2 9250 392
eл. поща: office@icgb.eu

www.icgb.eu

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал