ОБЯВА

Юли 20

ПОВТОРНА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)
„Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево,

организира конкурс за предоставяне на заеми (кредити) за дружеството с предмет: Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лева, разделен на две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 12 000 000,00 лв. (словом: дванадесет милиона лева), за плащания на задължения към персонала, плащане на публични задължения (данъци, осигуровки) и други оперативни плащания “
Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000,00 лв. (словом: осем милиона лева), за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни плащания “

Всички изисквания и условия на Възложителя, включително образците, посочени в Обявата, публикувани в профила на купувача на 19.06.2017г, остават без промяна.

НА ОСНОВАНИЕ Т.16 ОТ ОБЯВАТА, ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

1. Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 07.08.2017 г.

2. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни след обявения краен срок за подаването й.

Обявата и образците са публикувани  профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. Адрес на профила на купувача - http://www.marica-iztok.com/offers2/predostaviane-na-oboroten-kredit-pod-formata-na-ovardraft-s-limit-do-20-000-00000-leva-slovom-dvadeset-miliona-leva-prednaznachen-za-finansirane-na-tekushtata-dejnost-na-mini-maritca-iztok-ead-grad-radnevo-1077.html
    
За допълнителна информация тел.: 0417/ 8 33 05; вътрешен 30 23 /Виолета Тотева – експерт търговия, отдел “Търговски”/.