ОБЯВА

Юни 07

Уведомление относно провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител в конкурс по оферти с предмет:

„Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина на лица, командировани от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД”.
 
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 46, ал. 3, от „Политика за възлагане на поръчки за доставка на стоки, изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД“ ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
 
Жребият ще бъде проведен на 08.06.2017г. от 11.00ч., в сградата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Веслец” 16.