ОБЯВА

Май 23

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Осигуряване на самолетни

билети и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и в чужбина на лица, командировани от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД“. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 5-ия работен ден от датата на публикуване в сайта на БЕХ ЕАД - 31.05.2017 г.

Покана