ОБЯВА

Май 18

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет "Предоставяне на

обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД". Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 5-ия работен ден от датата на публикуване в сайта на БЕХ ЕАД - 26.05.2017 г.

Покана