ОБЯВА

Мар 17

ПОВТОРНА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

с рег.№ ФИ - 001 по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева;
Обособена позиция № 2 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 10 000 000,00 (десет милиона) лева;

Всички изисквания и условия на Възложителя, включително образците на документи, посочени в Обявата, публикувани в раздел „Търгове”, остават без промяна.

На основание раздел I, т. 6 от Условия за участие в конкурса и методика за подбор и оценка на участниците от Документацията на конкурс с рег.№ ФИ-001, се променят следните срокове:

1. Срок за получаване на офертите: 16.00 часа на 27.03.2017г.

2. Дата и час на отваряне на офертите: 28.03.2017 г. от 13.00 часа.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Комисията ще проведе преговори с всеки един от участниците за уточняване на клаузите на договора с цел постигане на по – благоприятни условия за възложителя/кредитополучателя

3. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) дни считано от датата на подаване на офертата.

Обявата, документацията за участие в конкурса, както и повторната обява са публикувани  в Раздел „Търгове” на страницата на „ТЕЦ Марица изток” ЕАД: http://www.tpp2.com/page/auctions.html
Повторната обява е публикувана във вестник „Телеграф”.
За допълнителна информация тел.: 042/ 66-20-20 – С.Сотиров – гл.счетоводител; 042/66-29-60 – М.Макаков – р-л ТО; 042:66-25-44 – инж. П.Събчева – специалист търговия, ТО