Борсов пазар

"Българска независима енергийна борса" (БНЕБ) ЕАД притежава лицензия за опериране на електроенергийната борса в България за период от 10 години. Дружеството е регистрирано през януари 2014 г.

Процесите по либерализация на електроенергийните пазари в Европа предполагат създаването на вътрешен за общността пазар, който предоставя възможност на потребителите за свободен избор на доставчик на електрическа енергия с цел повишаване на ефективността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие. Борсовият пазар на електрическа енергия играе съществена роля в процесите на либерализация на електроенергийните пазари като отразява равновесната цена, определена като пресечна точка между търсенето и предлагането.

БНЕБ ЕАД стартира оперирането на борсов пазар „ден напред“ през януари 2016 г. Усилията на дружеството към моментна са съсредоточени върху разработването на допълнителни сегменти на пазара в българската пазарна зона и обединение със съседните пазарни зони.

За повече информация моля посетете www.ibex.bg.